New Condo For Sale

0
(ຂຽນຄຳວິຈານ)

ແປກ, ຊຽງຂວາງ, ລາວ

  • 5 ຊັ້ນ
  • ສຳເລັດ ໃນ (ເມສາ 2016)
ຂາຍ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ)  ຈາກ ₭3,990,000,000,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ

New Condo For Sale

(ຂຽນຄຳວິຈານ)
, ແປກ, ຊຽງຂວາງ
5 ຊັ້ນ
ສຳເລັດ ໃນ (Apr 2016)
ຂາຍ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ) ຈາກ ₭3,990,000,000,000

ລາຄາຕາມປະເພດຫ້ອງ

Available Resale Units

New Condo For Sale ໃນ , ຊຽງຂວາງ

New Condo For Sale ແມ່ນໂຄງການ ຄອນໂດ ແລະອາພາດເມັ້ນ ທີຕັ້ງຢູ່ , ຊຽງຂວາງ ແລະໄດ້ສຳເລັດໃນວັນທີ່ ເມສາ 2016. ມີທັງໝົດ ຫ້ອງ ໃນຈຳນວນ 5 ຊັ້ນ

ຄຳວິຈານ

ຂຽນຄຳວິຈານ
ຮູ້ຈັກໂຄງການນີ້ບໍ່? ໃຫ້ຄຳວິຈານທຳອິດ
ລາວ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ

ບັນດາໂຄງການອ້ອມແອ້ມ New Condo For Sale