3 Bedroom Condo for rent in Chanthabuly, Vientiane

0
(ຂຽນຄຳວິຈານ)

ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ, ລາວ

  • ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ໃຫ້ເຊົ່າ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ)  ຈາກ ₭4,710,000
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດ

3 Bedroom Condo for rent in Chanthabuly, Vientiane

(ຂຽນຄຳວິຈານ)
, ຈັນທະບູລີ, ວຽງຈັນ
ພ້ອມເຂົ້າຢູ່ອາໃສ
ໃຫ້ເຊົ່າ (1 ຫົວ ໜ່ວຍ) ຈາກ ₭4,710,000

ລາຄາຕາມປະເພດຫ້ອງ

ເຮືອນທີ່ມີໃນ 3 Bedroom Condo for rent in Chanthabuly, Vientiane

Photo ລາຄາ ລາຄາ/ຕາແມັດ ຂະໜາດ ຕຽງ ຫ້ອງອາບນ້ຳ ຊັ້ນ Date Listed ປະກອບມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ເຂົ້າຊົມ ກຳມະສິດ

3 Bedroom Condo for rent in Chanthabuly, Vientiane ໃນ , ວຽງຈັນ

3 Bedroom Condo for rent in Chanthabuly, Vientiane ແມ່ນໂຄງການ ຄອນໂດ ແລະອາພາດເມັ້ນ ທີຕັ້ງຢູ່ , ວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ ຫ້ອງ

ຄຳວິຈານ

ຂຽນຄຳວິຈານ
ຮູ້ຈັກໂຄງການນີ້ບໍ່? ໃຫ້ຄຳວິຈານທຳອິດ

ວຽງຈັນ

ພາບລວມຂອງ ເຂດໃກ້ຄຽງ

ບັນດາໂຄງການອ້ອມແອ້ມ 3 Bedroom Condo for rent in Chanthabuly, Vientiane

ໂທ ອີເມລ