ທ໊ອບ ຂອງອະສັງຫາລິມາຊັບ ໃນ ຈຳປາສັກ

ທ໊ອບ ຂອງຕະຫຼາດໃຫ້ເຊົ່າ ໃນ ຈຳປາສັກ

ອະສັງຫາລິມາຊັບ ຈຳປາສັກ ໂດຍ ສະຖານທີ່

ບັນດາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ຂອງ ຈຳປາສັກ