ທ໊ອບ ຂອງອະສັງຫາລິມາຊັບ ໃນ ຫຼວງພະບາງ

ທ໊ອບ ຂອງຕະຫຼາດໃຫ້ເຊົ່າ ໃນ ຫຼວງພະບາງ